مجموعه باستان شناسی

منابع دکتری باستان شناسی

منابع دکتری باستان شناسی

منابع دکتری باستان شناسی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون به شرح زیر می باشند:آریانپور، علیرضا، باغ ایرانی، حکمت کهن، منظر جدید ، تهران، موزه هنرهای معاصر تهران، ۱۳۸۳ آزاد، میترا، معماری ایران در قلمرو آل بویه، تهران، کلیدر، ۱۳۸۱ اتینگهاوزن و گرابار.هنر و معماری اسلامی(۱) ، ترجمه یعقوب آژند، تهران، سمت، ۱۳۷۸ امیرلو، عنایت الله، نگاهی به فرهنگ کهن سنگی ایران، مجله باستان شناسی و تاریخ ، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، سال اول، شماره اول، ۱۳۶۵ رضایی، ایرج؛ امیرحاجلو، سعید / سوالات [...]